บุฟเฟ่ต์ภาษาจีน

วันที่เริ่มเรียน เวลา รายการ เรียนผ่าน
12-11-2022 13.00-16.00 น. zoom
13-11-2022 09.00-16.00 น. zoom
19-11-2022 13.00-16.00 น. zoom
20-11-2022 09.00-16.00 น. zoom
26-11-2022 13.00-16.00 น. zoom
27-11-2022 09.00-16.00 น. zoom
399
เกี่ยวกับผู้สอน