วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยการเงินและการค้าเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด ประเทศจีน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมจัดงาน Botok Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 และงานสัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัล โดยจัดขึ้น 2 สถานที่ ณ Mandarin Hotel Bangkok และ ณ เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบไฮบริด Online และ Onsite ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 กว่าท่าน

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก Ms.Feng Junying ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Ms. Huang Hui รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจีน คุณ Zhang Jianrong ผู้อำนวยการเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เลขาธิการคณะกรรมการดำเนินงานพรรคคอมมิวนิสต์ กรมพลศึกษาต้าหลี่โจว คุณ Zhao Honge ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเงินและการค้าเขต ปกครองตนเองชนชาติไป๋ เมืองต้าหลี่ Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr. Wu Honggui รองเลขาธิการคณะกรรมการการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน)

ในช่วงพิธีเปิด Botok Cup การประกวดนวัตกรรม และการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับ นักศึกษา ระดับ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงแรมแมนดาริน ณ กรุงเทพฯ และ ณ เมืองต้าหลี่ ประเทศจีน ฝ่ายกรุงเทพมหานครแขกผู้มีเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน) Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Mr.Duan Jian (ต้วนเจี้ยน) ประธานบริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด Mr.Dou Tiqian ประธาน บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และแขกผู้มีเกียรติจากเมืองต้าหลี่ คุณ Du Lijun (ตู้ ลี่จวิน) รองผู้อำนวยการ กรมพลศึกษาต้าหลี่โจว คุณ Zhao Honge ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเงินและการค้าเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ เมืองต้าหลี่คุณ Zhang Jianrong (จาง เจี้ยนหรง) ผู้อำนวยการ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เลขาธิการคณะกรรมการดำเนินงานพรรคคอมมิวนิสต์ กรมพลศึกษาต้าหลี่โจว คุณ Diao Xiangzheng ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าเจียงซู Ms.Wang Jia (หวาง เจีย) คณบดีคณะอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคเศรษฐศาสตร์ซูโจว ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

งานสัมนาช่วงเช้าโดย Mr.Lu Chunyang คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน) อภิปรายประเด็นหลักในหัวข้อ “ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุคดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง สานความร่วมมือมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล”  ดร.รังสันต์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ อภิปรายประเด็นพิเศษในหัวข้อ “การวิเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนาอาชีวศึกษาในประเทศไทย”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธช ละวรรณา อาจารย์ประจํา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อภิปรายประเด็นพิเศษในหัวข้อ “ภาพรวมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย” รองศาสตราจารย์ Zhang Lishan สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ศึกษา Central China Normal University อภิปรายประเด็นพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยทักษะดิจิทัลของครูในการสอนการอ่านแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพแวดล้อมด้วยระบบอัจฉริยะ”

งานสัมนาช่วงบ่ายโดย รศ. ดร.สมชนก ภาสกรจรัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต / ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัญฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปรายประเด็นหลักในหัวข้อ “การพัฒนาด้านการค้าปลีกในประเทศไทย” Mr.Duan Jian ประธาน บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด อภิปรายประเด็นหลักในหัวข้อ “การสำรวจและการบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถด้านทักษะดิจิทัล” คุณ Zhang Lei ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศ เถาเป่า เอ็ดดูเคชั่น Taotian Group อภิปรายประเด็นหลักในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านดิจิทัลของอาลีบาบา”

ช่วงสถานศึกษาแบ่งปันประสบการณ์ดย 6 ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คุณ Zhou Youwen คณะกรรมการและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ศาสตราจารย์วิศวกรระดับสูง นางจิราภร อเนกศุภพล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี คุณ Li Fuming รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐกิจและการค้าตงกวน  นายเอกชัย ใจเมคา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ คุณ Cheng Rongfen ผู้อำนวยการสถาบันการค้าระหว่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมและการค้าเจ้อเจียง

ช่วงเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ: กระแสการพัฒนาและการบ่มเพาะบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล โดยทั้งฝ่ายประเทศไทยและฝ่ายประเทศจีน ได้แก่ คุณ Diao Xiangzheng ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าเจียงซู คุณ Liang Jianguo ผู้อำนวยการโรงเรียนการเงินและธุรกิจฉือเจียจวง นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน นายพรรษนนท์ ไตรสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาไทย-จีน ที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัล ที่สามารถนำมาปรับใช้พัฒนาระบบการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติ และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการอาชีวศึกษาไทย-จีน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป