ติดต่อเรา/联系我们
กรุณาติ๊กช่องสี่เหลี่ยมด้านบน

ส่งข้อความ/发送  

บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ห้อง 19/20 ชั้น 2 อาคารเดอะสตาร์โดม เลขที่10

หมู่ที่ 3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200