ติวเข้ม HSK 4

HSK คืออะไร
HSK ย่อมาจาก “Hanyu Shuiping Kaoshi” เป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนที่จัดขึ้นโดย Chinese Test International (CTI) ซึ่งเป็นองค์กรที่วิจัยพัฒนาข้อสอบวัดระดับภาษาจีนของชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน และเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) สำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี
หน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน เพื่อให้บริการแก่สังคม
การสอบ HSK ดีอย่างไร
ทราบระดับความสามารถภาษาจีนเพื่อวางแผนพัฒนาภาษาต่อไป
ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้
·      ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
·      ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
·      ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
·      ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
·      ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
·      ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป
การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
·      HSK 3 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับต้น
·      HSK 4 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับกลาง
·      HSK 5 และ HSK 6 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับสูง

เนื้อหาการสอบ HSK ของแต่ละระดับ

HSKระดับ 1  สำหรับผู้สอบที่เข้าใจในประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 40 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ(นาที)คะแนนเต็ม
1.การฟัง20 ข้อประมาณ 15 นาที100 คะแนน
2.การอ่าน20 ข้อประมาณ 15 นาที100 คะแนน
รวมทั้งหมด40 ข้อประมาณ 32 นาที 200 คะแนน

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนรวม 120 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

HSKระดับ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในประโยคง่ายๆ สื่อสารใช้ชีวิตประจำวันและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 55 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ(นาที)คะแนนเต็ม
1.การฟัง35 ข้อประมาณ 20 นาที100 คะแนน
2.การอ่าน25 ข้อ22 นาที100 คะแนน
รวมทั้งหมด60 ข้อประมาณ 42 นาที200 คะแนน

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนรวม 120 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

HSKระดับ 3  สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ(นาที)คะแนนเต็ม
1.การฟัง40 ข้อประมาณ 35 นาที100 คะแนน
2.การอ่าน30 ข้อ30 นาที100 คะแนน
3.การเขียน10 ข้อ15 นาที100 คะแนน
รวมทั้งหมด80 ข้อประมาณ 80 นาที300 คะแนน

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน
 

HSKระดับ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ(นาที)คะแนนเต็ม
1.การฟัง45 ข้อประมาณ 30 นาที100 คะแนน
2.การอ่าน40 ข้อ35 นาที100 คะแนน
3.การเขียน15 ข้อ25 นาที100 คะแนน
รวมทั้งหมด100 ข้อ90 นาที 300 คะแนน

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน เต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

HSKระดับ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรมสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ(นาที)คะแนนเต็ม
1.การฟัง45 ข้อประมาณ 30 นาที100 คะแนน
2.การอ่าน45 ข้อ40 นาที100 คะแนน
3.การเขียน10 ข้อ40 นาที100 คะแนน
รวมทั้งหมด100 ข้อประมาณ 110 นาที 300 คะแนน

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน เต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน
HSKระดับ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป (ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)

เนื้อหาข้อสอบจำนวนข้อสอบเวลาสอบ(นาที)คะแนนเต็ม
1.การฟัง50 ข้อประมาณ 35 นาที100 คะแนน
2.การอ่าน50 ข้อ45 นาที100 คะแนน
3.การเขียน1 ข้อ45 นาที100 คะแนน
รวมทั้งหมด100 ข้อประมาณ 135 นาที 300 คะแนน

หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน เต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน
อ้างอิง Confucius Kasetsart University
 

เนื้อหาในคอร์ส
ติวข้อสอบ HSK4 การฟัง
3 บทเรียน
 • ติวข้อสอบ HSK4 การฟัง part 1 16 นาที
 • ติวข้อสอบ HSK4 การฟัง part 2 11 นาที
 • ติวข้อสอบ HSK4 การฟัง part 3 25 นาที
 • ติวข้อสอบ HSK4 การเขียน Part 1 10 นาที
 • ติวข้อสอบ HSK4 การเขียน Part 2 23 นาที
 • ติวข้อสอบ HSK4 การอ่าน Part 1 43 นาที
 • ติวข้อสอบ HSK4 การอ่าน Part2 34 นาที
 • ติวข้อสอบ HSK4 การอ่าน Part3 55 นาที
 • 一、听力พาร์ทการฟัง

  第一部分

 • 二、阅 读 พาร์ทการอ่าน

  第 一 部 分

 • 三、书 写 การเขียน

  第一部分

490
เกี่ยวกับผู้สอน