อบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล-E-learning

เนื้อหาในคอร์ส
เอกสารประกอบการเรียน
1 บทเรียน
  • เอกสารประกอบการเรียน-อบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล-E-learning
  • อบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล-E-Learning-EP 1 58 นาที
  • อบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล-E-Learning-EP 2 1 ชั่วโมง 39 นาที
  • อบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล-E-Learning-EP 3 1 ชั่วโมง 13 นาที
  • อบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล-E-Learning-EP 4 2 ชั่วโมง 31 นาที
  • แบบทดสอบหลังอบรม

    ข้อสอบแบบปรนัย 10 ข้อ 4 ตัวเลือก ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ฟรี
เกี่ยวกับผู้สอน