อบรมภาษาจีน


เนื้อหาในคอร์ส
บทเรียน
11 บทเรียน
 • มาตรฐานและการสอบที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนภาษาจีนแบบรอบด้าน 1 ชั่วโมง 09 นาที
 • วัฒนธรรมจีนกับการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 1 ชั่วโมง 59 นาที
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 2 ชั่วโมง 18 นาที
 • ปัญหาที่พบเจอจากการสอนออนไลน์และการประยุกต์ใช้สื่อการสอนแบบใหม่ 1 ชั่วโมง 41 นาที
 • แนวคิดและวิธีการสอนแบบ “ฝึกฝนก่อนสอน” 2 ชั่วโมง 27 นาที
 • มาตรฐานและการสอบที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนภาษาจีนแบบรอบด้าน 1 ชั่วโมง 34 นาที
 • เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนในการสอนออนไลน์ 1 ชั่วโมง 54 นาที
 • ทฤษฎีห้องเรียนแบบกลับด้านกับห้องเรียนออนไลน์ภาษาจีน 2 ชั่วโมง 28 นาที
 • การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม E-learning สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน 39 นาที
 • การสร้างสื่อห้องเรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัว 1 ชั่วโมง
 • เทคนิคการนำสื่อวิดิทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาจีน 56 นาที
 • แบบทดสอบหลังเรียน

ฟรี
เกี่ยวกับผู้สอน